Prenájom motorových jácht a plachetníc

Všeobecné podmienky

Tieto podmienky, ktoré môžu byť z času na čas pozmenené, sa vzťahujú na všetky naše služby poskytované online priamo, prostredníctvom mobilných zariadení, e-mailu alebo telefónu. Prístupom, prehliadaním alebo používaním našej stránky alebo akýchkoľvek našich aplikácií prostredníctvom ktorejkoľvek platformy (odteraz pod spoločným názvom “stránka”) a/alebo dokončením rezervácie potvrdzujete a súhlasíte, že ste čítali porozumeli a súhlasili s podmienkami uvedenými nižšie (vrátane prehlásenia o ochrane osobných údajov).

Tieto stránky, ich obsah a infraštruktúra, ako aj služba rezervácie lodí online poskytovaná na týchto stránkach a ich prostredníctvom (“služba”) sú vlastnené, prevádzkované a poskytované spoločnosťou Sailing.house s.r.o. (“Sailing.house”, “nami”, “my” or “naše”) a sú poskytované iba pre vaše osobné, nie podnikateľské, účely v rozmedzí dole uvedených podmienok.

1. Rozsah našich služieb

Prostredníctvom webovej stránky my (Sailing.house) poskytujeme online platformu, cez ktorú môžu poskytovatelia lodí (chártrové spoločnosti) ponúkať svoje lode na rezerváciu a cez ktorú môžu návštevníci stránky tieto rezervácie zrealizovať. Vykonaním rezervácie cez Sailing.house vstupujete do priameho (právne záväzného) zmluvného vzťahu s poskytovateľom lodí, u ktorého si rezervujete loď. Od okamihu vykonania rezervácie vystupujeme výhradne ako sprostredkovateľ medzi vami a poskytovateľom lodí, odovzdávajúc informácie o vašej rezervácii príslušnému poskytovateľovi lodí a zasielajúc vám e-mailové potvrdenie rezervácie v mene poskytovateľa lodí.

Pri poskytovaní našich služieb uverejňujeme informácie na základe údajov poskytnutých samotnými poskytovateľmi lodí. Poskytovatelia lodí sú plne zodpovední za aktualizáciu všetkých cien, dostupnosť lodí a iné informácie uvedené na našej webovej stránke. Napriek využitiu všetkých zručností a starostlivosti v poskytovaní našich služieb nebudeme overovať a nemôžeme zabezpečiť, že všetky informácie sú presné, kompletné alebo správne. Takisto nemôžeme niesť zodpovednosť za akékoľvek chyby (vrátane zjavne nesprávnych údajov a typografických chýb), akékoľvek prerušenia (či už kvôli dočasnej alebo čiastočnej poruche, oprave, aktualizácii alebo údržby našej webovej stránky a podobne), nepresné, zavádzajúce alebo nepravdivé informácie alebo neposkytnuté informácie. Každý poskytovateľ lodí zostáva zodpovedný za presnosť, kompletnosť a správnosť (popisných) informácií (vrátane cien a dostupnosti) zobrazených na našej webovej stránke. Naša webová stránka nepredstavuje a nemala by byť pokladaná za odporúčanie alebo podporu kvality, štandardu služieb alebo ohodnotenia akéhokoľvek poskytovateľa lodí k dispozícii.

Naše služby sú k dispozícii iba na súkromné, nie podnikateľské, účely. Z tohto dôvodu nie ste oprávnený znovu predať, prepojiť, kopírovať, monitorovať (napríklad “spider”, “scrape”), zobrazovať, sťahovať alebo reprodukovať akýkoľvek obsah alebo informácie, softvér, produkty alebo služby sprístupnené na našej webovej stránke za akýmkoľvek podnikateľským alebo konkurenčným účelom alebo aktivitami.

2. Ceny

Všetky ceny na webovej stránke Sailing.house sú za loď počas celej dĺžky trvania vášho pobytu a sú zobrazené vrátane DPH a všetkých ostatných daní, pokiaľ naša stránka alebo e-mailové potvrdenie rezervácie neuvádza inak.

Naše služby sú zdarma, pretože, na rozdiel od ostatných, Vám nebudeme účtovať za naše služby žiadne poplatky, ani pridávať akékoľvek dodatočné (rezervačné) poplatky k cene za loď. Sailing.House prepošle všetky platby a prevody peňazí priamo chártrovej spoločnosti zodpovednej za poskytnutie služieb.

3. Povinnosti

Sailing.house vám účtuje cenu za služby zazmluvnené cez našu stránku. Vašu platbu obdržíme v mene poskytovateľa lodí, ktorý vám poskytne služby, vrátane všetkých ďaľsích služieb ktoré ste si vyžiadali vo vašom rezervačnom formulári na našej stránke. Platbu následne prevedieme poskytovateľovi lodí, na základe podmienok dohodnutých s každým poskytovateľom lodí.

Poskytneme vám potvrdenie o akceptovaní zazmluvnených služieb okamžite po tom ako uskutočníte platbu podľa podmienok na našej stránke. Potvrdzovacie informácie budú tiež zaslané na email adresu poskytnutú vami na tento účel, do 24 hodín potom ako bola platba uskutočnená.

Zaväzujete sa poskytnúť presné a pravdivé informácie požadované v rezervačnom formulári, a v akejkoľvek ďalšej vyžadovanej forme, za účelom zazmluvnenia nami poskytovaných služieb, a tiež sa uistiť, že tieto informácie sú aktuálne. Tiež sa explicitne zaväzujete poskytnúť koncovému poskytovateľovi zazmluvnených služieb všetky podrobnosti a informácie ktoré môžu byť vyžiadané za účelom korektného poskytnútia danej služby.

Ste zodpovední za včasnú plnú úhradu zazmluvnených služieb, rešpektovanie postupu a termínov špecifikovaných na našej stránke.

Potvrdzujete, že použijete tieto služby korektným spôsobom, ktorý je súlade s platnými zákonmi, smernicami a v súčasnosti platnými všeobecnými podmienkami. Nesiete plnú zodpovednosť, za dôsledky v prípade nekorektného použitia zazmuvnených služieb.

4. Ochrana osobných údajov a cookies

Rešpektujeme vaše súkromie. Prosím prečítajte si naše podmienky o ochrane osobných údajov pre viac informácií.

5. Storno

Sailing.house vám ponúka 24 hodín na zrušenie rezervácie zdarma. Máte nárok zrušiť akúkoľvek rezerváciu spravenú na našej stránke a dostať naspať plnú sumu bez akýchkoľvek storno poplatkov vrámci 24 hodín od doručenia emailu potvrdzujúceho vašu rezerváciu.

Takéto zrušenie nie je možné pre rezervácie uskutočnené v období 30 alebo menej dní pred nástupným termínom.

Vytvorením rezervácie s poskytovateľom lodí tiež prijímate a súhlasíte s príslušnými storno podmienkami a podmienkami pri nenastúpení na pobyt na danej lodi, ako aj s akýmikoľvek dodatočnými (dodacími) podmienkami daného poskytovateľa lodí, ktoré sa môžu vzťahovať na Vašu rezerváciu alebo pobyt, vrátane poskytovaných služieb a/alebo produktov ponúknutých poskytovateľom lodí. Upozorňujeme Vás, že určité sadzby alebo špeciálne ponuky neponúkajú možnosť storna alebo zmeny.

Ak si prajete pozrieť, zmeniť alebo zrušiť Vašu rezerváciu, vráťte sa prosím k Vášmu e-mailovému potvrdeniu rezervácie a nasledujte uvedené inštrukcie. Upozorňujeme Vás, že za storno Vám môže poskytovateľ lodí účtovať poplatok v súlade s jeho storno podmienkami a podmienkami predplatného.

6. Ďalšia korešpondencia

Dokončením rezervácie súhlasíte s tým, že od nás obdržíte (i) e-mail posielaný krátko pred dátumom príjazdu, s informáciami o danej destinácií a ponukami súvisiacimi s vašou rezerváciou a miestom pobytu (vrátane ponúk tretích strán, ktoré ste si sami aktívne vyžiadali), a (ii) e-mail, ktorý posielame po ukončení vášho pobytu na lodi, so žiadosťou o vyplnenie hodnotenia. Prečítajte si prosím naše pravidlá ochrany osobných údajov a použitia cookies, kde nájdete viac informácií o tom, ako vás môžeme kontaktovať.

7. Odvolanie

S výnimkou obmedzení stanovených v týchto podmienkach a v rozsahu povolenom zákonom, budeme zodpovední iba za priame škody, ktoré ste utrpeli, zaplatili alebo Vám vznikli ako následok preukázateľných nedostatkov pri plnení našich povinností pri poskytovaní našich služieb do celkovej sumy v hodnote celkovej rezervácie uvedenej v e-mailovom potvrdení (či už v dôsledku jednej udalosti alebo série nadväzujúcich udalostí). V rozsahu povolenom zákonom, my ani ktorýkoľvek z našich úradníkov, riaditeľov, zamestnancov, zástupcov, dcérskych spoločností, pridružených spoločností, distribútorov, pridružených (distribučných) partnerov, licencovaných partnerov, agentov a iných účastníkov podieľajúcich sa na tvorení, sponzorovaní, podporovaní alebo sprístupnení našej stránky a jej obsahu iným spôsobom však nebude zodpovedný za (i) akékoľvek trestné, špeciálne, nepriame alebo následné straty alebo škody, stratu produkcie, zisku, obratu, zmluvy, stratu alebo poškodenie dobrého mena alebo reputácie, stratu nároku, (ii) akékoľvek nepresnosti týkajúce sa (opisných informácií) (vrátane sadzieb, dostupnosti a hodnotení) lodí ponúkaného na našej webovej stránke, (iii) služby alebo produkty ponúkané poskytovateľom lodí, (iv) akékoľvek (priame, nepriame, následné straty alebo trestné) škody, straty alebo náklady vami znášané, vynaložené alebo zaplatené, vyplývajúce z použitia, neznalosti použitia alebo spomalenia našej web-stránky, alebo (v) akékoľvek (osobné) zranenie, úmrtie, poškodenia lode alebo iné (priame, nepriame, špeciálne, vyplývajúce alebo trestné) škody, straty alebo náklady vami znášané, vynaložené alebo zaplatené, či už v dôsledku (právnych) skutkov, chýb, porušení, (závažnej) nedbanlivosti, úmyselného pochybenia, opomenutia, nevydania výkonu, nesprávnej interpretácie, prečinu alebo priamej či (úplne alebo čiastočne) pripísateľnej zodpovednosti poskytovateľa lodí alebo ktoréhokoľvek z našich obchodných partnerov (jeho zamestnancov, riaditeľov, úradníkov, agentov, zástupcov alebo pridružených spoločností), ktorých produkty alebo služby sú (priamo alebo nepriamo) ponúkané alebo zverejnené prostredníctvom našej web-stránky vrátane (čiastočného) storna, prekročenia rezervačnej kapacity, štrajku, zásahu vyššej moci alebo iných udalostí mimo našej kontroly.

8. Práva duševného vlastníctva

Ak nie je uvedené inak, softvér potrebný pre naše služby alebo dostupný alebo používaný našou webovou stránkou a práva duševného vlastníctva (vrátane autorských práv) obsahu a informácií a materiálov na našej webovej stránke sú vlastníctvom spoločnosti Sailing.house s.r.o., jej dodávateľov alebo poskytovateľov.

Sailing.house má exkluzívne vlastníctvo všetkých práv, nárokov, podielov a kapitálovej účasti (všetkých práv duševného vlastníctva) (vzhľadu a prostredia (vrátane infraštruktúry)) webstránky, prostredníctvom ktorej ponúka svoje služby (vrátane preloženého obsahu) a preto nemáte právo kopírovať, prevádzať web scraping, hypertextovo alebo priamo prepojiť, zverejniť, propagovať, obchodovať, integrovať, využívať, kombinovať alebo akokoľvek ináč používať obsah (vrátane hodnotení hostí a preloženého obsahu) alebo našu značku bez nášho výslovného písomného povolenia. Preto týmto odstupujete, vzdávate sa a presúvate všetky práva duševného vlastníctva v prospech Sailing.house týkajúce sa používania (celkového alebo čiastočného) alebo kombinovania nášho (preloženého) obsahu (vrátane hodnotení hostí) alebo akéhokoľvek vlastnenia duševných práv webstránky a všetkého (preloženého) obsahu alebo hodnotení hostí. Akékoľvek nezákonné používanie alebo ktorékoľvek vyššie spomenuté konanie alebo činnosti predstavujú závažný priestupok voči nášmu duševnému vlastníctvu (vrátane autorských práv a autorských práv vzťahujúcich sa na databázu).

9. Rôzne

V rozsahu povolenom zákonom, sa tieto podmienky a poskytovanie našich služieb riadia a vykladajú v súlade so Slovenským právom a akýkoľvek spor vyplývajúci z týchto všeobecných obchodných podmienok a našich služieb musí byť výhradne predložený príslušnému súdu v Bratislave, na Slovensku.

Pôvodná anglická verzia týchto podmienok môže byť preložená do iných jazykov. Preložená verzia je zdvorilosť a iba kancelársky preklad a z preloženej verzie si nemôžete odvodzovať akékoľvek práva. V prípade sporu ohľadom obsahu alebo výkladu týchto podmienok alebo nezrovnalosti alebo rozporu medzi anglickou verziou a akoukoľvek inou jazykovou verziou týchto podmienok sa uplatňuje, uprednostňuje a je rozhodujúca anglická jazyková verzia v rozsahu povolenom zákonom. Anglická verzia je k dispozícii na našej webovej stránke (pri výbere anglického jazyka) alebo Vám môže byť zaslaná na základe písomnej žiadosti.

Ak niektoré ustanovenie týchto podmienok je alebo sa stane neplatným, nevymáhateľným alebo nezáväzným, budete aj naďalej viazaní všetkými ostatnými ustanoveniami tejto zmluvy. Napriek tomu bude v takom prípade dané neplatné ustanovenie vynútené v plnom rozsahu povolenom príslušným zákonom, a budete súhlasiť prijať aspoň podobný účinok ako neplatné, nevymáhateľné alebo nezáväzné ustanovenia s ohľadom na obsah a účel týchto podmienok.

10. O spoločnosti Sailing.house

Služby online rezervácie lodí sú poskytované spoločnosťou Sailing.house s.r.o., spoločnosťou s ručením obmedzeným, ktorá je založená podľa zákonov Slovenskej Republiky a ktorá má svoje kancelárie na adrese Ruzinovska 5, 821 01 Bratislava, Slovensko, a je zapísaná v obchodnom registri Obchodnej komory na Ministerstve Spravodlivosti Slovenskej Republiky pod identifikačným číslom 35 825 626. Naše registračné číslo DPH je SK2020225306.